12% ZĽAVA na detský nábytok z vybraných kolekcií. 👉 Kliknite na kategóriu Zľavy.

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

(Ďalej len "VOP")

Obsah:

 1. Úvod
 2. Zmluva
 3. Reklamačný poriadok
 4. Informácie pre spotrebiteľov
 5. Záverečné ustanovenia

1. ÚVOD

1.1. VOP

Spoločnosť Benlemi sro, IČO 07751711, so sídlom Sadová 121/4, Předměstí, 746 01 Opava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Ostrave, oddiel C, vložka 77030 (ďalej len "Predávajúci"), je právnická osoba zaoberajúca sa výrobou, predajom a distribúciou nábytku, osvetlenia, dekorácií do domácnosti a súvisiaceho vybavenia (ďalej len "Tovar") a zároveň je tiež prevádzkovateľom internetového obchodu, prevádzkovaného na webových stránkach www.benlemi.cz, www.benlemi.sk, www.benlemi.com, www.benlemi.ro (ďalej len "E-shop").

Tieto VOP upravujú právne vzťahy medzi Spotrebiteľom či Podnikateľom (ďalej spoločne len "Kupujúci") a Predávajúcim založené kúpnou zmluvou, ktorej predmetom je predaj Tovar (ďalej len "Zmluva").

1.2. Ďalšie právne predpisy

Odlišné ustanovenia v Zmluve majú prednosť pred znením VOP.

Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim výslovne neupravené týmito VOP alebo Zmluvou sa riadi príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä potom ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákonom o ochrane spotrebiteľa, Zákonom o spracovaní osobných údajov, prípadne GDPR, Zákonom o niektorých službách informačnej spoločnosti, Zákonom o dani z pridanej hodnoty a súvisiacich právnych predpisov.

1.3. Definice a interpretace

Níže uvedené pojmy mají v těchto VOP následující význam:

"Cena"

 

 

znamená kúpnu cenu Tovar vrátane dane z pridanej hodnoty;

"Cena Doplnkových služieb"

má význam uvedený v článku. 2;

"Doplnkové služby"

 

znamená služby poskytované Predávajúcim uvedené v E-shope, najmä prednostné vybavenie Objednávky, expresné doručenie Tovar, doručenie Tovar do bytu, montáž Tovar, predĺžená záruka;

"GDPR"

 

 

znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES;

"Ponuka"

má význam uvedený v článku. 2.2 .;

"Náklady"

 

 

znamená náklady spojené s balením a dodaním tovaru Kupujúcemu;

"Občiansky zákonník"

znamená zákon č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, v platnom znení;

"Občiansky súdny poriadok"

znamená zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok, v platnom znení;

"Objednávka"

má význam uvedený v článku. 2 .;

"Oznámenie"

 

má význam uvedený v článku. 3.7 .;

"Podnikateľ"

 

 

znamená osobu, ktorá nie je Spotrebiteľom, a to najmä tie osoby, ktoré pri uzatváraní zmluvy, ak jej predmet súvisí s vlastnou obchodné, výrobné, alebo obdobnou činnosťou tejto osoby, a pri inom jednaní s Predávajúcim, vykonávajú na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom, so zámerom robiť tak sústavne, prípadne osoby, ktorá tak robí v mene alebo na účet takejto osoby;

"Potvrdenie"

má význam uvedený v čl.má význam uvedený v článku. 2.1 .;2.1.;

"Predávajúci

 

 

znamená spoločnosť Benlemi s.r.o., IČO 07751711, so sídlom Sadová 121/4, Předměstí, 746 01 Opava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Ostrave, oddiel C, vložka 77030;

"Pracovný deň"

znamená taký deň, ktorý nespadá na sobotu ani nedeľu a nie je ani štátom uznaným sviatkom či iným štátom uznaným dňom pracovného voľna v Slovenskej republike;

"Prevádzkareň"

 

má význam uvedený v čl.2.1.3. (ii).;

"Reklamácie"

 

má význam uvedený v čl. 3.7.;

"Reklamačný poriadok"

 

znamená čl. 3.;

"Zmluva"

 

má význam uvedený v čl. 1.1.;

"Zmluvná strana"

 

znamená v závislosti od kontextu osobu predávajúceho, Záujemca či Kupujúceho;

"Spotrebiteľ"

 

 

znamená fyzickú osobu, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy a inom rokovania s Predávajúcim jedná mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania;

„Účtenka“

 

má význam uvedený v článku. 2.1.3., je potvrdením o zaplatení Ceny a Nákladov;

"Užívateľský účet"

má význam uvedené v čl. 2.(ii).;

„VOP“

 

znamená tieto všeobecné obchodné podmienky;

„Výzva“

 

znamená výzvu Záujemca smerovanú Predávajúcemu na urobenie Ponuky;

"Záujemca"

 

znamená Spotrebiteľa či Podnikateľa, ktorí majú záujem uzavrieť Zmluvu;

"Zákon o dani z pridanej hodnoty"

 

 

znamená zákon č. 235/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty, v platnom znení;

"Zákon o niektorých informačných službách"

 

znamená zákon č. 480/2008 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov, v platnom znení;

"Zákon o evidencii tržieb"

 

znamená zákon č. 112/2016 Zb. o evidencii tržieb, v platnom znení;

"Zákon o spracovaní osobných údajov"

 

znamená zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v znamená zákon č. 110/2019 Zb. o spracovanie osobných údajov, v platnom  znení;

"Zákon o ochrane spotrebiteľa"

 

 

znamená zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení;

"Zákon o účtovníctve"

znamená zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve,

v znení neskorších predpisov;

"Záručná doba"

 

doba v dĺžke 36 mesiacov, počas ktorej Tovar bude mať obvyklé vlastnosti a bude slúžiť svojmu účelu;

"Tovar"

 

má význam uvedený v čl. 1.1.


V závislosti od kontextu, definície uvedené vyššie a tiež akékoľvek ďalšie výrazy v jednotnom čísle zahŕňajú aj číslo množné a rod mužský zahŕňa aj rod ženský, a naopak, a použijú sa obdobne pre jednotná aj množné čísla definovaných pojmov.

 

2. ZMLUVA

Uzatvorením zmluvy sa predávajúci zaväzuje zakúpený tovar odovzdať kupujúcemu, umožniť kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru a poskytnúť kupujúcemu tiež požadované doplnkové služby. Kupujúci sa uzavretím zmluvy zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu, poskytnúť predávajúcemu zodpovedajúce súčinnosť na poskytnutie doplnkových služieb a zaplatiť predávajúcemu tiež cenu týchto služieb (ďalej len "cena doplnkových služieb"), to všetko v súlade a so znením týchto vop.

Zmluva je uzavretá spravidla na základe objednávky tovaru a prípadne tiež doplnkových služieb vykonané záujemcom (ďalej len "objednávka") a potvrdenie objednávky zo strany predávajúceho, a to on-line prostredníctvom e-shopu prípadne na základe individuálnej ponuky predávajúceho.

Predávajúci je oprávnený od Záujemcu alebo od osoby, ktorá urobila Objednávku, prípadne iné právne rokovania Záujemca voči Predávajúcemu, požadovať preukázanie totožnosti a oprávnenie konať za Záujemcu, a to spravidla predložením plnej moci či výpisom z obchodného registra

2.1. Uzatvorenie zmluvy prostredníctvom E-shopu

Zmluva je uzatvorená na základe objednávky tovaru, prípadne tiež doplnkových služieb, uskutočnenej záujemcom prostredníctvom e-shopu a potvrdenie tejto objednávky zo strany predávajúceho na adresu elektronickej pošty záujemcov uvedenú v objednávke (ďalej len "potvrdenie") najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa vykonania objednávky .

V prípade, že potvrdenie bude doručený na adresu elektronickej pošty záujemcov po uvedenej lehote, zmluva je uzatvorená za predpokladu, že záujemca bez zbytočného odkladu aspoň ústne upovedomí predávajúceho, že potvrdenie považuje za včasné, alebo sa začne správať v zhode s objednávkou.

Zmluva je uzavretá okamihom doručenia potvrdenia spôsobom uvedeným v predchádzajúcom odseku. nad rámec vyššie uvedeného predávajúci bezodkladne potvrdí na adresu elektronickej pošty záujemcov uvedenú v objednávke samotnej doručenia objednávky predávajúcemu. potvrdenie doručenia objednávky nie je potvrdením a nedochádza na jeho základe k uzavretiu zmluvy.

Za účelom vylúčenia pochybností predávajúci výslovne stanovuje, že všetky ponuky predaja tovaru a poskytnutie doplnkových služieb umiestnené na e-shope sú informatívne a nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzavrieť zmluvu, resp. odoslať záujemcovia potvrdenie ohľadom požadovaného tovaru či doplnkových služieb.

Predávajúci je naopak oprávnený odoslať Záujemcovia Potvrdenie, ktoré obsahuje dodatky, obmedzenia, výhrady, či iné zmeny Objednávky. Ak také Potvrdenie nemení podmienky uvedené v Objednávke podstatným spôsobom, dochádza k uzavretiu zmluvy s obsahom uvedeným v Potvrdenie za predpokladu, že Záujemca Potvrdenie alebo uzavretie Zmluvy s týmto obsahom bez zbytočného odkladu neodmietne.

Ak by však Potvrdenie menilo podmienky uvedené v Objednávke podstatným spôsobom, je Zmluva uzavretá až v okamihu súhlasu Záujemca s obsahom Potvrdenie. Tento súhlas musí byť Predávajúcemu doručený v lehote uvedenej v Potvrdenie, a ak Potvrdenie túto lehotu neobsahuje, potom v lehote primeranej, najneskôr však do 20 Pracovných dní odo dňa doručenia Potvrdenie Záujemcovia. Pokiaľ bude tento súhlas Predávajúcemu doručený neskôr, je Zmluva uzavretá za predpokladu, že predávajúci bez zbytočného odkladu po doručení súhlasu aspoň ústne upovedomí Záujemca, že súhlas považuje za skorý, alebo sa začne správať v zhode s Potvrdením.

2.2. Objednávka a Potvrdenie

Objednávku je možné vykonať (i) prostredníctvom objednávkového formulára v E-shope bez registrácie alebo (ii) prostredníctvom používateľského účtu.

Až do okamihu odoslania Potvrdenie je Záujemca oprávnený všetky údaje uvedené v Objednávke s využitím elektronickej adresy alebo telefonického čísla Záujemca uvedeného v Objednávke, prípadne akýmkoľvek iným spôsobom umožňujúcim jednoznačnú identifikáciu Záujemca, meniť, prípadne vziať Objednávku späť, a to zaslaním požiadavky zmeny či späťvzatie Objednávky adresovaným na kontaktné údaje uvedené na webových stránkach Predávajúceho.

V prípade, že táto požiadavka Záujemca neuskutoční vo forme umožňujúci presné zachytenie obsahu, najmä v písomnej forme (vrátane elektronickej pošty), je predávajúci oprávnený po Záujemcovia požadovať, aby ho týmto spôsobom následne potvrdil.

2.3. Objednávkový formulár

Objednávkový formulár je možné po výbere požadovaného Tovar vyplniť na E-shope aj bez registrácie.

Objednávkový formulár obsahuje najmä identifikačné a fakturačné údaje Záujemca, adresu elektronickej pošty a telefónne číslo Záujemca, špecifikáciu objednávaného Tovaru, údaj o požadovanom spôsobe úhrady Ceny Tovar, spôsobu dodania a mieste doručenia objednávaného Tovar, údaj o výške Nákladov a prípadne aj údaj o uplatnenej zľave.

2.4. Užívateľský účet

Záujemca je oprávnený pre zadanie objednávky využiť možnosť zaregistrovať sa na e-shope a vytvoriť si užívateľský účet (ďalej len "užívateľský účet").

Záujemca sa registruje vyplnením základných registračných údajov, ktorými sú emailová adresa záujemcov a záujemcom zvolené heslo. emailová adresa a heslo neskôr slúži na prístup do používateľského účtu. potvrdenie o dokončení registrácie a vytvorenie používateľského účtu zašle predávajúci záujemcovia na záujemcom uvedenú emailovú adresu.

Po prihlásení do užívateľského účtu môže záujemca vyplniť najmä svoje telefónne číslo a fakturačné údaje, tj. Krstné meno, priezvisko, ulica, číslo domu, mesto, psč, krajinu a urobiť objednávku. údaje vyplnené v užívateľskom účte sa stávajú súčasťou každej objednávky a údaje v užívateľskom účte nešpecifikované je nutné do objednávky doplniť pred jej odoslaním, a to v rozsahu, ktoré e-shop pre urobenie objednávky vyžaduje.

V rozhraní používateľského účtu sú archivované všetky osobné údaje poskytnuté záujemcom, objednávky, faktúry, prípadne iné doklady súvisiace s objednávkami, zľavy poskytnuté záujemcovia predávajúcim. ohodnotil Ak v rozhraní e-shopu záujemcov tovaru predávajúceho či zúčastnil Ak sa diskusia o tovaru predávajúceho, sú archivovaná tiež tieto hodnotenia a príspevky v diskusiách.

Bližšie informácie o spracovaní týchto osobných údajov obsahuje dokument Informácie o spracovaní osobných údajov dostupný tu. Využitie možnosti založiť si a užívať užívateľský účet je bezplatné.

Nadobudne Ak predávajúci oprávnene dojmu, že Záujemca / Kupujúci využíva Užívateľský účet neoprávneným spôsobom, nevyužíva ho po dobu dlhšiu 12 mesiacov alebo iným spôsobom porušuje Zmluvu, môže mu po predchádzajúcom upozornení Záujemca / Kupujúceho, zaslanom na elektronickú adresu uvedenú pri registrácii, príp. následne aktualizovanú v Užívateľskom účte, Užívateľský účet zrušiť.

Záujemca je povinný vyplniť všetky údaje v rozhraní Užívateľského účtu, rovnako ako údaje v Objednávke, správne a pravdivo a pri každej ich zmene tieto údaje aktualizovať. Záujemcom uvedené údaje v rozhraní Užívateľského účtu a v Objednávke Predávajúci považuje za správne a pravdivé a nezodpovedá za škodu vzniknutú nesprávne alebo nepravdivo vyplnenými údajmi Záujemcom.

Prostredníctvom registrácie a / alebo urobenie Objednávky Záujemca potvrdzuje, že sa oboznámil s obsahom týchto VOP, porozumel im v plnom rozsahu, a výslovne súhlasí so všetkými právami a povinnosťami z nich vyplývajúcich. Spotrebiteľ uvedeným konaním prehlasuje, že sa zoznámil s informáciami jemu určenými, ktoré sú uvedené v čl. 4. týchto VOP.

2.5. Špecifikácie Tovar, Doplnkových služieb, výška ceny, náklady a Ceny Doplnkových služieb

Špecifikácie Tovar, opis jeho základných parametrov a hlavných vlastností je uvedený pri každom druhu Tovar priamo v E-shope.

V E-shope sú uvedené tiež aktuálne Ceny. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty a Ceny tak sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. Z hľadiska Zmluvy je rozhodujúci Cena aktuálna v okamihu odoslania Objednávky.

E-shop Predávajúceho obsahuje aj informácie o nákladoch, ktorých výška je Predávajúcim stanovená s ohľadom na sadzobníky poplatkov príslušných doručovacích spoločností. Vyššie Nákladov uvedená v E-shope sa vzťahuje len na prípady, keď je Tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky, členských štátov Európskej únie a Švajčiarska. V ostatných prípadoch bude výška Nákladov stanovená Predávajúcim individuálne v nadväznosti na sadzobníky príslušných doručovacích spoločností pre doručovanie do zahraničia. Takéto stanovenie výšky Nákladov v rámci Potvrdenie sa nepovažuje za zmenu Objednávky podstatným spôsobom.

E-shop Predávajúceho obsahuje aj informácie o Doplnkových službách, ktoré si Kupujúci môže zakúpiť nad rámec objednaného Tovar, vrátane aktuálnej Ceny jednotlivých Doplnkových služieb, a to spravidla v rámci objednávkového formulára.

Kupujúci berie na vedomie, že ak je poskytnutie niektorých Doplnkových služieb z povahy veci spojené s okamihom doručenia Tovar, typicky napr. Doručenie Tovaru do bytu, montáž Tovar, apod., Predávajúci organizuje svoju činnosť, kapacitu a stanovuje aj Cenu Doplnkových služieb s prihliadnutím na tejto skutočnosti. Ak teda niektorú z objednaných Doplnkových služieb nebude možné pri doručení Tovar poskytnúť z dôvodov na strane Kupujúceho, a to bez toho, aby Kupujúci vopred odstúpil od Zmluvy vo vzťahu k týmto Doplnkovým službám, alebo inak v dostatočnom predstihu informoval Predávajúceho, že o príslušnú Doplnkovú službu už nebude mať záujem, Kupujúci stráca nárok na poskytnutie príslušnej Doplnkové služby bez náhrady. Predtým zaplatená Cena Doplnkových služieb v takom prípade bude predstavovať kompenzáciu škody vzniknuté na strane predávajúceho. Za predpokladu, že Cena doplnkových služieb nebola v čase poskytnutia Doplnkové služby uhradená, nárok Predávajúceho na jej úhradu aj naďalej trvá.

2.6. Spôsob dodania a úhrady Ceny, Nákladov a Ceny Doplnkových služieb

Kupujúci je oprávnený si v rámci Objednávky spravidla zvoliť,

 • či budú Cena, Náklady a prípadne tiež Cena Doplnkových služieb hradené v hotovosti na dobierku v mieste určenom Kupujúcim v Objednávke, bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho alebo prostredníctvom online platby;
 • či má byť Tovar doručený do miesta určeného Záujemcom, alebo či má byť pripravené k osobnému vyzdvihnutiu v prevádzke Predávajúceho na adrese Sadová 4, Predmestia,
 • 746 01 Opava (ďalej len "Prevádzkareň"); a
 • či má záujem aj o niektorú z Doplnkových služieb.

Cena je splatná

 • pri prevzatí Tovar k rukám doručovateľa Tovar, ak bolo zakúpené Tovar na základe požiadavky Kupujúceho zaslané tzv. na dobierku;
 • pri prevzatí Tovar k rukám predávajúceho, ak bolo zakúpené Tovar na základe požiadavky Kupujúceho pripravené na vyzdvihnutie v prevádzkárni;
 • v ostatných prípadoch je Cena splatná do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy na účet Predávajúceho uvedený v Potvrdenie alebo v záverečnej rekapitulácii Objednávky s tým, že do okamihu úhrady Ceny vrátane Nákladov a Ceny Doplnkových služieb Predávajúci nie je povinný dodať Kupujúcemu Tovar; lehota k dodaniu Tovar sa v takomto prípade predlžuje o dobu medzi uzavretím zmluvy a úhradou Ceny vrátane Nákladov a Ceny Doplnkových služieb.
 • ak bolo Tovar Kupujúcemu doručené pred uhradením Ceny, je Cena splatná do 2 dní odo dňa doručenia tovaru Kupujúcemu;

Náklady a Cena Doplnkových služieb sú splatné spoločne s Cenou. Spoločne s Cenou je teda Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu tiež Náklady a zvolil ak si Kupujúci v rámci Objednávky niektorú z Doplnkových služieb, tiež Cenu Doplnkových služieb.

Ak sú Cena, Náklady a / alebo Cena Doplnkových služieb hradená bezhotovostne, je Kupujúci povinný uviesť variabilný symbol uvedený v Potvrdenie či Ponuke.

Cena, Náklady a cena Doplnkových služieb sa považujú za uhradené okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet Predávajúceho.

Ak si Záujemca v rámci Objednávky zvolí úhradu Ceny, Nákladov a / alebo Ceny Doplnkových služieb prostredníctvom online platby už v okamihu odoslania Objednávky, považuje sa taká platba za zálohovú platbu, ktorá bude v prípade neuzatvorenia zmluvy Záujemcovia Predávajúcim bez zbytočného odkladu vrátená.

Podľa Zákona o evidencii tržieb je predávajúci v niektorých prípadoch povinný vystaviť Kupujúcemu účtenku. zároveň

je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín (ďalej len "Účtenka").

Predávajúci je povinný po uhradení Ceny, Nákladov a Ceny Doplnkových služieb vystaviť Kupujúcemu (i) daňový doklad - faktúru a v prípadoch, keď mu to právne predpisy ukladajú, tiež (ii) Účtenku, a tieto zaslať Kupujúcemu na jeho elektronickú adresu.

Kupujúci berie na vedomie, že všetka potvrdenie, najmä potvrdenie o doručení Objednávky Predávajúcemu, Potvrdenie, Účtenka, daňový doklad či dodací list, mu budú zasielané v maximálnej možnej miere v elektronickej forme na adresu jeho elektronickej pošty uvedenú v Objednávke, prípadne v Užívateľskom účte Kupujúceho .

2.7. Preprava a dodanie Tovaru

Zakúpené Tovar, ktorý je už vyrobené a Predávajúci je má k dispozícii, bude Predávajúcim podľa voľby spôsobu doručenia podľa Objednávke bez zbytočného odkladu po uzavretí zmluvy, a v prípadoch podľa čl. 2.1.3. ods. (iii) vyššie tiež po pripísaní Ceny, Nákladov a Ceny Doplnkových služieb na účet Predávajúceho

odoslaný na adresu určenú v Objednávke spoločne s príslušným dodacím listom;

pripravené na vyzdvihnutie v prevádzke. Túto skutočnosť Predávajúci Kupujúcemu oznámi prostredníctvom adresy elektronickej pošty alebo telefónneho čísla Záujemca uvedených v Objednávke.

V prípade, že predávajúci nemá Objednaný Tovar ihneď k dispozícii, napr. Bude potrebné Tovar najskôr vyrobiť, objednať a doručiť od dodávateľa a pod., Predlžuje sa lehota na dodanie Tovaru o dobu potrebnú na obstaranie týchto záležitostí. Predávajúci bude Kupujúceho o tejto skutočnosti informovať a oznámi Kupujúcemu tiež predpokladanú dobu dodania, ak to bude možné.

Zakúpené Tovar je predávajúci povinný Kupujúcemu odovzdať až po úhrade Ceny, Nákladov a Ceny Doplnkových služieb.

O čase dodanie Tovar a / alebo poskytnutie Doplnkové služby Predávajúci Kupujúceho informuje v dostatočnom časovom predstihu.

V prípade nutnosti opakovaného dodania Tovar a / alebo Doplnkové služby na adresu Kupujúceho z dôvodu neposkytnutia súčinnosti Kupujúceho pri dodaní a / alebo prevzatie Tovar a / alebo Doplnkové služby, sa Kupujúci zaväzuje opätovne uhradiť Predávajúcemu Náklady na dodanie Tovar a / alebo Cenu Doplnkových služieb.

2.8. Uzatvorenie zmluvy na základe individuálnej ponuky

Záujemca je oprávnený vyzvať predávajúceho na to, aby urobil individuálnu ponuku na uzavretie zmluvy (ďalej len "výzva"). výzvu je možné urobiť osobne v prevádzke predávajúceho, telefonicky, emailom alebo písomne ​​prostredníctvom kontaktných údajov predávajúceho umiestnených na webových stránkach predávajúceho v záložke "kontakty", či iných kontaktných údajov predávajúceho, ktoré predávajúci záujemcovi za účelom zaslania výzvy oznámia.

Výzva musí obsahovať predovšetkým identifikačné a kontaktné údaje záujemcov, aspoň všeobecnú špecifikáciu požiadaviek záujemcov a prípadne ďalšie údaje, ktoré bude záujemcov či predávajúci považovať za primerané a nevyhnutné na vyhotovenie individuálnej ponuky. V prípade, že niektoré z týchto údajov nebudú vo výzve uvedené, je predávajúci oprávnený požiadať o ich doplnenie.

Predávajúci po obdržaní výzvy, príp. jej doplnení, zašle záujemcovia na adresu uvedenú vo výzve individuálnu ponuku, napr. aj vo forme zálohovej faktúry (ďalej len "ponuka") obsahujúci najmä špecifikáciu predmetu zmluvy, jeho cenu, a odkaz na tieto vop. predávajúci však nie je povinný na výzvu záujemcu reagovať. možnosť prijatia ponuky so zmenami týmto predávajúci vopred vylučuje.

Zmluva je uzavretá okamihom, kedy záujemcov ponuku prijme, tj. Prejaví voči predávajúcemu s ponukou súhlas, napr. Jej podpisom a zaslaním späť, ak tak urobí v lehote stanovenej v ponuke, a ak ponuka túto lehotu neobsahuje, potom v lehote primeranej, najneskôr však do 14 pracovných dní odo dňa doručenia ponuky záujemcovi, alebo v tejto lehote začne voči predávajúcemu inak konať spôsobom, z ktorého je prijatie ponuky zrejmé, napr. uhradí zaslanú zálohovú faktúru, prevezme tovar pod.

Ak sa tak stane neskôr, je zmluva uzavretá za predpokladu, že predávajúci bez zbytočného odkladu po doručení súhlasu aspoň ústne upovedomí záujemcov, že súhlas považuje za skorý, alebo sa začne správať v zhode s týmto súhlasom.

Akékoľvek zmeny zmluvy uzatvorenej na základe ponuky musí byť medzi stranami individuálne dojednané a potvrdené spôsobom uvedeným pre uzatváranie zmluvy na základe ponuky.

V prípade, že ponuka, resp. zmluva uzatvorená na základe ponuky, a tento článok vop neustanovuje niečo iné, uplatní sa v rámci zmluvy obdobne tiež ustanovenia týchto vop týkajúce sa uzavretia zmluvy prostredníctvom e-shopu, ak to povaha zmluvy zjavne nevylučuje.

2.9. Odstúpenie od zmluvy

Predávajúci má právo od zmluvy odstúpiť okrem dôvodov ustanovených v Občianskom zákonníku aj z dôvodov ležiacich na strane tretích osôb, s ktorými pri prevádzke e-shopu spolupracuje (napr. Z technických dôvodov, nedostupnosti tovaru alebo ak bola zmluva uzatvorená s touto chybnou cenou v dôsledku technickej chyby v internom informačnom systéme pri spracovaní dát o cenách).

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy v prípadoch stanovených občianskym zákonníkom, ak tieto vop neustanovuje inak. odstúpenie od zmluvy z dôvodu zodpovednosti za vady tovaru upravujú tieto vop v čl. 3.2., 3.5., 3.6.

Ak je Zmluva uzatvorená prostredníctvom prostriedku komunikácie na diaľku, tj. Inak ako osobne v prevádzke predávajúceho, je Spotrebiteľ oprávnený od zmluvy odstúpiť v lehote do štrnástich (14) dní odo dňa prevzatia Tovaru, a vo vzťahu k Doplnkovým službám do štrnástich (14) dní odo dňa uzavretia zmluvy.

Ak majú byť Doplnkové služby poskytnuté pred uplynutím lehoty na odstúpenie ohľadom Doplnkových služieb, Spotrebiteľ týmto výslovne žiada Predávajúceho, aby s poskytnutím Služieb začal aj pred uplynutím tejto lehoty.

Odstúpiť od zmluvy je možné s využitím elektronickej adresy Spotrebiteľa uvedené v Objednávke, či Výzve alebo akýmkoľvek iným spôsobom umožňujúcim jednoznačnú identifikáciu Spotrebiteľa, doručením odstúpenia na adresu uvedenú v kontaktných údajoch Predávajúceho na E-shope, a to aj bez uvedenia dôvodu a tiež bez akejkoľvek sankcie.

Pri odstúpení od Zmluvy postupom uvedeným v predchádzajúcom odseku možno využiť aj formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je tu.

Predávajúci potvrdí Spotrebiteľovi na jeho elektronickú adresu uvedenú Spotrebiteľom pri vykonaní Objednávky podľa čl. 2.1.1 (i), v rámci registrácie alebo pri aktualizácii údajov v Užívateľskom účte podľa čl. 2.1.1 (ii), či Výzvy podľa čl. 2.2., prijatie odstúpenia Spotrebiteľa bez zbytočného odkladu po jeho doručení Predávajúcemu.

Ak využije Spotrebiteľ právo na odstúpenie od Zmluvy podľa predchádzajúcich odsekov, považuje sa stanovená lehota na odstúpenie za zachovanú, ak Spotrebiteľ odošle v jej priebehu Predávajúcemu oznámenia, že od zmluvy odstupuje.

Spotrebiteľ je v prípade odstúpenia od Zmluvy povinný Predávajúcemu navrátiť zakúpené Tovar, na ktoré sa odstúpenie od Zmluvy vzťahuje, a Predávajúci je povinný vrátiť Spotrebiteľovi Cenu tohto Tovar vrátane Nákladov zodpovedajúcich najlacnejšiemu spôsobu dodania Tovar ponúkaného Predávajúcim v čase uzavretia zmluvy (ak boli Náklady hradené Kupujúcim) , a tiež Cenu Doplnkových služieb, v rozsahu, v ktorom tieto služby neboli Spotrebiteľovi poskytnuté (pokiaľ sa nejedná o prípad uvedený v poslednom odseku článku. 2.1.2.), to všetko najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa doručenia odstúpenia Predávajúcemu.

Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi tieto prostriedky skôr, než mu bude doručený príslušnej Tovar alebo Spotrebiteľ preukáže ich odoslanie Predávajúcemu. Spotrebiteľ v prípade odstúpenia od Zmluvy nesie náklady na vrátenie Tovar Predávajúcemu.

Spotrebiteľ zodpovedá Predávajúcemu za zníženie hodnoty Tovar v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na zistenie povahy a vlastnosťami Tovar, vrátane jeho funkčnosti, bez ohľadu na to, že zníženie hodnoty Tovar spôsobila tretia osoba. V takom prípade je predávajúci oprávnený započítať pohľadávku voči Kupujúcemu na náhradu škody vzniknutú v dôsledku zníženia hodnoty Tovar podľa prvej vety tohto odseku oproti pohľadávke Kupujúceho voči Predávajúcemu na vrátenie Ceny Tovar vrátane Nákladov podľa predchádzajúceho odseku, a to aj pred okamihom splatnosti týchto pohľadávok.

Po uplynutí lehoty na odstúpenie od Zmluvy uvedených vyššie je Spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy len v prípadoch ustanovených Občianskym zákonníkom alebo upravených týmito VOP.

Kupujúci nemôže odstúpiť od Zmluvy, ak bolo Tovar individuálne upravené podľa priania Kupujúceho. Za takúto individuálnu úpravu bude považované najmä také Tovar, u ktorého bude v E-shope výslovne uvedená nutnosť individuálne úpravy, či podobná formulácia.

 

3. REKLAMAČNÝ PORIADOK

3.1. Zodpovednosť Predávajúceho za vady Tovar

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na všetky Tovar zakúpený Kupujúcim na základe zmluvy.

Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že zakúpené Tovar je Kupujúcemu doručený v objednanom množstve, a v dobe doručenia má akosť, prevedenie, a ďalšie vlastnosti špecifikované v Zmluve, prípadne na E-shope, vyhovuje ostatným požiadavkám právnych predpisov, a je ho možné použiť v súlade s účelom zmluvy.

Ak Tovar nespĺňa vyššie uvedené požiadavky, má chyby. Za vadu Tovar sa považuje aj dodanie iného Tovar alebo vady v dokladoch nutných pre užívanie Tovar.

Plynie Ak z vyhlásenia predávajúceho, alebo z príslušného preberacieho protokolu / dodacieho listu, že predávajúci dodal menšie ako objednané množstvo Tovar, nevzťahuje sa na toto chýbajúce Tovar tento Reklamačný poriadok.

3.2. Záruka za akosť

Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že tovar bude po určitú dobu spôsobila na použitie pre obvyklý účel alebo že si zachová podobné vlastnosti. Záruka za akosť sa nevzťahuje na vady spôsobené bežným opotrebovaním.

Predávajúci poskytuje záruku za akosť tovaru v dĺžke 60 mesiacov (ďalej len "záručná doba"), pokiaľ nebude uvedená iná doba použiteľnosti tovaru na webovej stránke prezentujúcej produkt na eshope www.benlemi.sk, na obale alebo v reklame, alebo ak výrobca tovaru neposkytne dlhšiu záručnú dobu. Určujú Ak tieto vop, uvedenie na obale, v reklame alebo výrobcu tovaru rôzne záručnej doby, platí doba z nich najdlhší.

Záručná doba beží od odovzdania tovaru kupujúcemu. Ak bolo tovar kupujúcemu odoslaný, beží záručná doba odo dňa dôjdenia tovaru do miesta určenia kupujúcim.

3.3. Obmedzenie zodpovednosti Predávajúceho za vady Tovar

Predávajúci nezodpovedá za vady Tovaru spôsobené v dôsledku nevhodného použitia Tovar (napr. Nesprávne zaobchádzanie s Tovarom, neodborná montáž, neodborná obsluha, či nepriaznivé vplyvy prostredia, ktorým je Tovar vystavené), alebo inak spôsobené Kupujúcim či treťou osobou, prípadne vonkajšie udalostí, ani za opotrebenie Tovar spôsobené jeho obvyklým užívaním.

Predávajúci takisto nezodpovedá za vady (vrátane miery obvyklého opotrebenia Tovar v okamihu uzatvorenia zmluvy), v dôsledku ktorých bola dohodnutá nižšia cena, alebo ak ide o vadu, ktorú musel Kupujúci s vynaložením obvyklej pozornosti spoznať už pri uzatvorení zmluvy.

Predávajúci ďalej nezodpovedá za vady Tovar, ak to vyplýva z povahy veci.

3.4. Chybné plnenie Predávajúceho

Ak má Tovar odovzdané Kupujúcemu na základe Zmluvy vady

 • existujúci už pri odovzdaní Kupujúcemu, a to aj keď sa prejaví neskôr, pričom vady Tovar zakúpeného Spotrebiteľom, ktoré sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa jeho prevzatia, sa považujú za vady existujúci už pri odovzdaní Tovar, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak; alebo
 • vzniknuté neskôr ako pri odovzdaní tovaru Kupujúcemu, a vznik týchto vád spôsobil predávajúci porušením svoje povinnosti; alebo
 • vzniknuté v záručnej dobe dohodnutej v Zmluve alebo ustanovenej zákonom; má Kupujúci, za predpokladu ich riadneho oznámenia a uplatnenie, nasledujúce práva z chybného plnenia Predávajúceho.

3.5. Práva Spotrebiteľa z chybného plnenia

A. Podstatné porušenie Zmluvy

Predstavuje Ak výskyt vady Tovar podstatné porušenie zmluvy, má Spotrebiteľ podľa svojej voľby právo na

 • odstránenie chyby
 • dodaním nového Tovar alebo jeho časti, ak sa vada týka len tejto časti, bez chyby, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané; alebo
 • dodaním chýbajúceho Tovaru alebo jeho časti; alebo
 • opravou Tovaru; ak ide o vadu odstrániteľnú; alebo
 • primeranú zľavu z Ceny; alebo
 • odstúpenie od zmluvy.

Nezvolia Ak si Spotrebiteľ svoje právo včas v súlade s čl. 3.5.1, má iba práva zodpovedajúce nepodstatnému porušenia Zmluvy uvedená nižšie.

B. Nepodstatné porušenie zmluvy

Predstavuje Ak výskyt vady nepodstatné porušenie Zmluvy, má Spotrebiteľ podľa svojej voľby právo na

 • odstránenie chyby,
 • dodaním nového Tovar bez vady ak tento proces nie je vzhľadom na povahu chyby neprimeraný; alebo
 • ak ide o vadu odstrániteľnú, a nemožno Tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád;
 • ak sa vada týka len časti Tovar, má Spotrebiteľ právo iba na dodanie tejto bezchybné časti;
 • opravu Tovar, pokiaľ sa jedná o vadu odstrániteľnú; alebo
 • v prípade, že sa jedná o vadu neodstrániteľnú, pre ktorú nemožno Tovar riadne užívať alebo vadu odstrániteľnú, ak nie je možné Tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád, a tiež v prípade, kedy nie je odstránenie chyby dodaním nového Tovar alebo jeho časti je možné alebo primerané, a súčasne, ak to nie neúmerné vzhľadom k povahe vady, najmä ak nemožno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, môže Spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy.

Neuplatnil Ak Spotrebiteľ právo na odstránenie chyby a neodstúpil ak od zmluvy; má právo požadovať primeranú zľavu z Ceny. Právo požadovať primeranú zľavu z Ceny má Spotrebiteľ aj v prípade, že predávajúci nemôže vadu odstrániť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy Spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.

Dokiaľ Spotrebiteľ neuplatní právo na zľavu z Ceny alebo neodstúpi od Zmluvy, môže predávajúci dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právne vadu. Iné vady môže predávajúci odstrániť, ak Spotrebiteľ nezvolil spôsob odstránenia vady, podľa svojej voľby opravou Tovaru alebo dodaním nového Tovar; voľba nesmie Spotrebiteľovi spôsobiť neprimerané náklady.

3.6. Práva Podnikateľa z chybného plnenia

Ak má Tovar doručenej Podnikateľovi na základe Zmluvy vady

 • existujúci už pri prevzatí Podnikateľom, a to aj keď sa prejaví neskôr;
 • vzniknuté neskôr ako pri prevzatí Tovar Podnikateľom, a vznik týchto vád spôsobil predávajúci porušením svoje povinnosti; alebo
 • vzniknuté v záručnej dobe dohodnutej v zmluve;

má Podnikateľ právo na

 • odstránenie chyby, a to podľa voľby Predávajúceho
 • dodaním chýbajúceho Tovaru alebo jeho časti; alebo
 • opravou Tovar alebo jeho časti; alebo
 • výmenou Tovar alebo jeho časti, pokiaľ sa nejedná o chybu opraviteľný;
 • a v prípade, že sa bude jednať o vadu neodstrániteľnú, na odstúpenie od zmluvy.

3.7. Uplatnenie Reklamácia

Kupujúci prezrie zakúpené Tovar čo najskôr po jeho doručení a presvedčí sa o jeho vlastnostiach a množstve. Ak Kupujúci zistí vadu Tovar, oznámi to bez zbytočného odkladu Predávajúcemu a Tovar Predávajúcemu v náležitom stave odovzdá, alebo je podľa pokynov Predávajúceho uschová, alebo s ním inak vhodne naloží tak, aby chyba mohla byť preskúmaná.

Prípadné vady je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po tom, čo ich mohol pri včasnej prehliadke a dostatočné starostlivosť zistiť, najneskôr do šiestich (6) mesiacov odo dňa doručenia Tovar, a v prípade, že sa jedná o vadu krytou zárukou, najneskôr do uplynutia záručnej doby.

Ak sa jedná o skryté vady, ktoré existovali už pri prevzatí Tovar, je Kupujúci oprávnený oznámiť vady Tovar bez zbytočného odkladu po tom, čo ich mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr však do dvoch (2) rokov odo dňa doručenia Tovar.

Ak neoznámi Kupujúci vadu Tovar včas, stráca právo odstúpiť od zmluvy. Iné práva z vád v takom prípade súd k námietke Predávajúceho takisto neprizná.

Všetky Matrace a Textilný Tovar, je možné do 14 dní vrátiť iba nepoužitý, nevypraný av pôvodnom obale. Ostatné Tovar bude prijatý na reklamáciu v neznehodnotenom stave, teda bez vrypov, známok lepenia či známok akéhokoľvek iného poškodenia vzniknutého pri skladaní Tovaru alebo jeho nesprávnom používaní.

Atypické rozmery matracov, ktoré Predávajúci nevedie štandardne v predajnej ponuke na e-shope, nie je možné vrátiť v rámci vrátenia či výmeny do 14 dní od platného uzavretia objednávky Tovarom Nakupujúcim.

Kupujúci oznámi vady Tovar a uplatní zvolené právo z chybného plnenia vniknuté podľa čl. 3.1., 3.5., Alebo podľa čl. 3.6, prostredníctvom formulára Predávajúceho zverejneného na E-shope v záložke Reklamácia tovaru, oznámením zaslaným na emailovú adresu uvedenú v zmluve, prípadne na webových stránkach Predávajúceho, a odoslaným z emailovej adresy Kupujúceho uvedené v Objednávke, výzve alebo písomným oznámením odoslaným na adresu sídla či Prevádzky Predávajúceho alebo odovzdaným k rukám predávajúceho, prípadne akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý Predávajúcemu umožní nepochybnú identifikáciu Kupujúceho (ďalej len "Oznámenie") .

V Oznamy Kupujúci označí zistenú chybu alebo presne popíše, ako sa chyba prejavuje, a uvedie nárok, ktorý voči Predávajúcemu uplatňuje, prípadne alternatívne niekoľko nárokov za sebou (napr. Pre prípad, že sa ukáže, že chybu nemožno odstrániť, alebo nedôjde k dohode o výšku poskytnutej zľavy). K Oznámenie Kupujúci priloží tiež doklad preukazujúci, že Tovar bol zakúpený u Predávajúceho. Právo z chybného plnenia je možné uplatniť samostatným Oznámením najneskôr bez zbytočného odkladu po doručení Oznámenia, ktoré voľbu príslušného práva z chybného plnenia neobsahovalo.

Predávajúci je povinný prijať Oznámenie v jeho sídle a v prevádzke. Za deň oznámenia vady a uplatnenie nároku (ďalej len "Reklamácia") sa považuje deň, kedy došlo k splneniu týchto podmienok (i) doručenie Oznámenie obsahujúceho najmä popis vady a voľbu nároku Predávajúcemu a (ii) odovzdanie Tovar Predávajúcemu v jeho prevádzkarni / sídle, alebo jeho iné sprístupnenie Predávajúcemu podľa jeho pokynov tak, aby oznámená chyba mohla byť preskúmaná, a (iii) predloženie dôkazu o zakúpení tovaru u predávajúceho.

Nároky uvedené v Oznámenie z dôvodu tej istej vady môže Kupujúci meniť len so súhlasom Predávajúceho, alebo ak žiadal opravu chyby, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná, ako aj v ďalších prípadoch a za podmienok stanovených v Zmluve alebo v tomto Reklamačnom poriadku.

V prípade, že predávajúci v nadväznosti na uplatnenie nároku Spotrebiteľa neodstráni oznámené vady v primeranej lehote, popr. včas, či ak oznámia Spotrebiteľovi že vady neodstráni, môže Spotrebiteľ namiesto odstránenia vady požadovať primeranú zľavu z Ceny, alebo odstúpiť od zmluvy. Ustanovenia tohto článku platia obdobne aj pre postup pri uplatnení týchto nárokov.

Spotrebiteľ má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením nárokov podľa čl. 3.2. alebo 3.5., pokiaľ tieto náklady uvedie v Oznámenia alebo iným spôsobom oznámi Predávajúcemu v lehote na uplatnenie nárokov.

3.8. Vybavenie reklamácie

Predávajúci vydá Spotrebiteľovi vhodným spôsobom (s ohľadom na formu Oznamy) písomné potvrdenie obsahujúce údaje o tom, kedy Spotrebiteľ svoje nároky uplatnil, čo je obsahom Reklamácie a aký spôsob vybavenia Reklamácie Spotrebiteľ požaduje. Predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi na jeho žiadosť tiež písomné potvrdenie o povinnostiach z chybného plnenia.

Predávajúci rozhodne o Reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch (3) Pracovných dní odo dňa jej uplatnenia. Do tejto lehoty sa nezapočítava primeraná doba potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia musí byť vybavená a písomné potvrdenie obsahujúce údaje o dátume a spôsobe vybavenia Reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne odôvodnenie zamietnutia Reklamácie, a ďalšie vhodné dodatočné údaje (napr. kedy a kde je Tovar pripravený k vyzdvihnutiu a pod.) musia byť Spotrebiteľovi doručené bez zbytočného odkladu a najneskôr v lehote tridsiatich (30) dní odo dňa uplatnenia Reklamácie, pokiaľ nie je dohodnutá lehota dlhšia.

V prípade, že reklamácia nebude v tejto lehote Predávajúcim vybavená, vznikajú Spotrebiteľovi rovnaké nároky, ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy.

V prípade, že je právo na odstránenie vady uplatnené Podnikateľom a neodstráni ak predávajúci vady Tovar v primeranej lehote (v závislosti od času, po ktorý vadu posudzuje príslušný dodávateľ Tovar), ktorá nebude kratšia ako tridsať (30) dní odo dňa uplatnenia Reklamácie, môže podnikateľ oznámiť Predávajúcemu, že chce odstúpiť od zmluvy a súčasne poskytnúť Predávajúcemu primeranú dodatočnú lehotu na odstránenie vád uvedených v Oznámenia, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota určená príslušným dodávateľom Distribútora na vykonanie opravy, ak bola Kupujúcemu oznámená. Ak predávajúci neodstráni vady ani v tejto dodatočnej lehote alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady Tovar neodstráni, môže Podnikateľ odstúpiť od zmluvy.

Textilné Tovary zahŕňajúce všetko z kategórie Lôžkoviny je možné do 14 dní vrátiť len nepoužité, nevypraté a v pôvodnom obale.

 

4. INFORMÁCIE PRE SPOTREBITEĽA

Okrem iného prostredníctvom tohto článku VOP Predávajúci plní svoju informačnú povinnosť voči Spotrebiteľovi vyplývajúcu z ust. § 1811, § 1820 a § 1826 Občianskeho zákonníka a tiež Zákona o ochrane spotrebiteľa.

Totožnosť a adresa Predávajúceho vrátane adresy pre doručovanie elektronickej pošty sú uvedené v čl. 1.1 .těchto VOP, a tiež v E-shope.

Označenie Tovar, opis jeho základných parametrov a hlavných vlastností je uvedený pri každom druhu Tovar priamo v E-shope, a to vrátane všetkých ďalších špecifikácií, Ceny, a to vrátane daní a poplatkov.

Cena, spôsob platby a spôsob dodania a prípadné náklady na dodanie sú uvedené v E-shope Predávajúceho s ohľadom na aktuálne sadzobníky poplatkov príslušných doručovacích spoločností.

Údaje o právach vznikajúcich z chybného plnenia a podmienky ich uplatňovania sú obsiahnuté v článku. 3. VOP.

Zmluva je spravidla uzavretá za použitia komunikačných prostriedkov na diaľku. Náklady pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti so Zmluvou si hradí Spotrebiteľ sám. Zmluvu možno uzavrieť aj v preklade do iných jazykov, či v iných jazykoch, však česká verzia zmluvy bude vždy priložená a v prípade pochybností o obsahu zmluvy bude mať česká verzia Zmluvy prednosť. Údaje o Zmluve vrátane týchto VOP sú uložené v Užívateľskom účte a Spotrebiteľ k nim má prístup prostredníctvom uskutočnenej registrácie.

Spotrebiteľ je s akoukoľvek svojou sťažnosťou na postup Predávajúceho, ktorý nie je v súlade

so Zákonom na ochranu spotrebiteľa, oprávnený obrátiť sa na orgán dohľadu, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia.

Ak vznikne medzi predávajúci a Spotrebiteľom v súvislosti so Zmluvou spor, je Spotrebiteľ oprávnený obrátiť sa na Slovenskú obchodnú inšpekciu, sídlom Štěpánská 15, Praha 2, internetová adresa www.coi.cz a https://adr.coi.cz/cs, ako na subjekt mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov. Všetky podrobnosti k možnosti mimosúdneho riešenia sporov sú uvedené na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie.

 

5. ZÁVEREČNÁ USTANOVENIA, PÍSOMNÉ FORMA, ROZHODNÉ PRÁVO, PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ

Zmluva, tj. Objednávka a Potvrdenie, je Predávajúcim archivovaná a na základe žiadosti Kupujúceho je možné ju Kupujúcemu poskytnúť opätovným zaslaním na adresu elektronickej pošty Kupujúceho uvedenú v Objednávke.

Písomná forma právneho rokovaní bude zachovaná, ak bude príslušné rokovania urobené z elektronickej adresy Predávajúceho uvedené v E-shope, v Potvrdenie, alebo písomne ​​oznámené Záujemcovia / Kupujúcemu, a bude odoslané na elektronickú adresu Záujemca / Kupujúceho uvedenú v Objednávke, alebo písomne ​​oznámenú Predávajúcemu, a naopak.

Právne vzťahy zo Zmluvy sa riadi slovenským právnym poriadkom. V dôsledku tejto voľby však nie je Spotrebiteľ zbavený ochrany, ktorú mu poskytne ustanovenia právnych predpisov, od ktorých sa nemožno odchýliť, a ktoré by sa v prípade absencie voľby práva použili.

Predávajúci a Kupujúci, ak je podnikateľom, sa v zmysle § 89a zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, dohodli na miestnej príslušnosti Okresného súdu v Ostrave, ak bude daná vecná príslušnosť okresného súdu, a na miestnej príslušnosti krajského súdu v Ostrave, ak bude daná vecná príslušnosť krajského súdu, a to vo všetkých záležitostiach súvisiacich so zmluvou.

 

Tieto VOP vstupujú do platnosti a nadobúdajú účinnosť dňa 8.12.2020